Deklaracja dostępności

Kępiński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP: https://kok-kepno.bip.net.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłuszących,
 2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 3. Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: – pochodzą z różnych źródeł, – są bardzo obszerne, – opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, – posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów. – opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej www.kok.kepno.pl prosimy
o kontakt. Osobą kontaktową jest DARIUSZ LEŚNIAREK animator@kok.kepno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  511 992 050. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, a także informuje kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku KOK, przy ul. Broniewskiego 5 prowadzą 2 wejścia. Główne wejście znajduje się od strony chodnika (schody 3 stopniowe); wejście nr 2 znajduje się z tyłu budynku i posiada przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych (podjazd z barierką, drzwi szer. 90 cm). Budynek jest parterowy, nie posiada wind. W budynku Kina SOKOLNIA znajdują się 3 wejścia/wyjścia. Wejście główne od strony
  ul. Sportowej posiada podjazd, barierki i drzwi szer. 100 cm. Wyjście z sali kinowej na zewnątrz posiada podjazd oraz barierki;
 2. W budynku KOK, przy ul. Broniewskiego 5 korytarze mają szerokość dostosowaną do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Budynek parterowy – nie posiada wind ani schodów wewnętrznych. Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń tj. Sekretariat, Dyrektor, Sala Kina
  za Rogiem, Sala wystawowo-koncertowa. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Budynek Kina SOKOLNIA ma korytarze dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Na salę kinową prowadzą schody z poręczami oraz windą (platforma). Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń tj. Kasa Biletowa, Szatnia, Sala Kinowa, Punkt Gastronomiczny. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze
  są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 3. W obu budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Przy budynku KOK ul. Broniewskiego 5 nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest po uprzednim poinformowaniu telefonicznym – dane kontaktowe
  tel. 511 992 050.
 5. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu wraz z psem asystującym do obu budynków tj. budynku KOK i budynku Kina SOKOLNIA. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
  i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Ułatwienia na stronie www.kok.kepno.pl

 1. wygodna nawigacja ułatwiająca przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące,
 2. opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
 3. opcję zmiany kontrastu kolorów,
 4. prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek
 5. linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 6. fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 7. wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 8. skróty klawiaturowe: “Ctrl+” powiększa tekst,
 9. oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS

Aplikacje mobilne

brak