Regulamin korzystania z WiFi udostępnionego przez KOK

 1. Regulamin określa zasady i zakres korzystania z darmowej usługi bezprzewodowej sieci komputerowej (zwanej dalej WiFi lub Siecią) – na terenie strefy jej zasięgu tj.:
  – siedziby Kępińskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Broniewskiego 5 w Kępnie;
  – Kina Sokolnia przy ulicy Sportowej 3 w Kępnie;
  – aktualnie wynajmowanych pomieszczeniach, w których Kępiński Ośrodek Kultury prowadzi działalność statutową.
 2. Sieć WiFi to sieć komputerowa służąca do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu w strefach zasięgu ww. sieci. Właścicielem, administratorem i dostawcą sieci na ww. terenach pozostaje Kępiński Ośrodek Kultury (zwany dalej KOK), który to ponosi opłaty związane z jej eksploatacją.
 3.  Z usługi polegającej na dostępie do sieci WiFi może korzystać każda osoba, której zostało udostępnione hasło do tej sieci. Użytkownik, przy wykorzystaniu własnego urządzenia korzysta z niej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  po wcześniejszym zalogowaniu się do usługi.
 4. Usługa ta dostępna jest dla celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności zarobkowej (gospodarczej, zawodowej, itp.) i jest wolna od opłat.
 5. Zalogowanie się do Sieci WiFi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 6. KOK zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć
  do ustalenia tożsamości osób oraz przeglądanych treści, które naruszyły ustalenia niniejszego Regulaminu.
 7. KOK ma prawo do rejestrowania, kontrolowania i nadzorowania informacji
  lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub dla celów niezbędnych
  do zarządzania siecią WiFi.
 8. KOK nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie: nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie;
  szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez podmioty trzecie, szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, jak również za uszkodzenia urządzeń lub oprogramowania, utratę lub ujawnienie danych w związku z korzystaniem z Usługi oraz wszelkie inne szkody powstałe,
  w związku z korzystaniem z Usługi; za warunki techniczne panujące w sieci oraz opóźnienia w strefie Internetowej; czasowy brak dostępu do Usługi oraz obniżenie przepustowości łącza.
 9. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych i aplikacji internetowych.
 10. KOK nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w żadnym zakresie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak kompatybilności urządzeń Użytkowników z infrastrukturą punktu dostępowego.
 11. KOK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych
  i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Usługi.
 12. Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się: wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem; nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika; nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą; nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU; nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików i treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci; nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.
 13. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, KOK zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Sieci Użytkownikom oraz przekazania zarejestrowanych informacji upoważnionym służbom.
 14. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za wszelkie treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości. KOK nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane
  za pośrednictwem Internetu. KOK nie odpowiada również za działanie pobranego
  z Sieci oprogramowania ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio
  lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu.
 15. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo swoich danych, w tym przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest posiadać oprogramowanie antywirusowe lub firewall’a.
 16. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia punktu dostępowego, problemów technicznych, prac konserwacyjnych czy zdarzeń losowych.
 17. Niezapoznanie się lub niezrozumienie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
 18. KOK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę KOK.
 20. W wyniku skorzystania przez Użytkownika z Usługi, KOK uzyskuje dostęp
  do danych niezbędnych do logowania, danych o urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie w postaci numeru MAC, danych o aktywności internetowej,
  tj. m.in. przeglądanych stronach www, daty i godziny połączenia się z WIFI oraz czasu trwania sesji.
 21. W związku z korzystaniem z Usługi WI-FI KOK dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 22. Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) KOK informuje, że: administratorem danych osobowych Użytkownika jest Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno; w KOK powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.ewelina.pieles@info-trans.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; pozyskane od Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi, a w uzasadnionych przypadkach mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest art. 6 ust. lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) (dalej: RODO), tj. niezbędność ich przetwarzania w celu świadczenia Usługi, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,
  której Użytkownik jest stroną lub podjęcia działań na życzenie Użytkownika przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na ustaleniu oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie
  przed roszczeniami; odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne
  na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Podanie przez Użytkownika danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z Usługi; użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie
  z wymogami prawnymi. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; zgromadzone dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 4 tygodni po zakończeniu świadczenia Usługi. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w którym niezbędne będzie ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami zgromadzone dane będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pełny tekst przepisów Regulaminu korzystania z sieci (WiFi) udostępnionej przez Kępiński Ośrodek Kultury do pobrania: