Dokumenty

STATUT Kępińskiego Ośrodka Kultury

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIA KOK 2021-2022

ZASADY UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH SEKCJI ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH W KĘPIŃSKIM OŚRODKU KULTURY

Zajęcia sekcji KOK przeznaczone są dla dzieci od 7-go roku życia, młodzieży szkolnej i dorosłych.

I. ZASADY OGÓLNE UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika – jeśli jest pełnoletni, lub przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika – w przypadku osób niepełnoletnich, a także wypełnienie DEKLARACJI UCZESTNICTWA w zajęciach i dostarczenie jej do sekretariatu KOK.
 2. Limit osób w poszczególnych sekcjach (zajecia grupowe) określają wytyczne zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązujące limity podane sa na stronie www.kok.kepno.pl w zakładce PRACOWNIE.
 3. Zapisując się na zajęcia uczestnicy wyrażają zgodę na uczestnictwo w akcjach artystycznych KOK i przetwarzanie danych osobowych (wynikające z przepisów prawa).
 4. KOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć
  z wizerunkiem uczestników ww. zajęć, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych imprez dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie internetowej: www.kok.kepno.pl, i na stronie fanpage FB: https://www.facebook.com/Kepinski.Osrodek.Kultury/ zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231,z 2020 r. poz. 288.) i zgodnie z wyrażoną dobrowolnie zgodą na udostępnienie własnego wizerunku oraz publikacji prac w celach służących promocji działań placówki (zgodnie z art. 6  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • KOK zobowiązuje każdego uczestnika zajęć do rozwoju predyspozycji twórczych i promocji jego własnych osiągnięć artystycznych poprzez udział w konkursach, plenerach czy wystawach, za oddzielnie wyrażoną zgodą, jeśli instruktor uzna, że uczestnik jest gotowy do prezentacji.
 • W przypadku odmowy udziału w konkursach, festiwalach itp. uczestnik zajęć  zobowiązany jest do złożenia jej w formie pisemnej u instruktora.
 • O udziale w konkursach decyduje instruktor prowadzący zajęcia. Prace biorące udział w konkursach nie są zwracane.
 • Za szkody materialne spowodowane w KOK wynikające z niewłaściwego zachowania się, odpowiada rodzic/opiekun uczestnika, w przypadku uczestnika dorosłego – on sam.
 • Instruktorzy, po wcześniejszym powiadomieniu dyrektora instytucji mają  prawo do:
 • odmowy prowadzenia zajęć z osobami, które nie stosują się do przestrzegania poleceń,
 • skreślenia z listy uczestników osoby, która stwarza trudności wychowawcze prowadzącemu i nie  przestrzega regulaminu pracowni.
 • Każdą dłuższą nieobecność, a także powrót do zajęć lub rezygnację należy zgłosić instruktorowi i mailowo na adres: sekretariat@kok.kepno.pl .
 • Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć i przerw między nimi.
 • Opiekunowie i uczestnicy udostępniają instruktorowi pełne dane osobowe. Informacje takie będą wykorzystane do komunikacji (w razie nagłej choroby, powiadamiania o imprezach, wygranych konkursach, itp.) lub do ubezpieczenia uczestnika w przypadku organizowania wyjazdu plenerowego. W celach promocyjnych KOK podaje jedynie informacje podstawowe.

II. OBOWIĄZKI  UCZESTNIKA ZAJĘĆ :

 1. Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich działań powodujących niebezpieczeństwo własne i innych.
 2. Uczestnik pracuje według wskazań prowadzącego zajęcia i zgodnie z przepisami BHP.
 3. Uczestnik korzysta z urządzeń mechanicznych i elektrycznych w pracowni tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora.
 4. Uczestnik przestrzega czystości, ładu i porządku na stanowiskach pracy podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
 5. Uczestnik systematycznie uczestniczy w organizowanych zajęciach.
 6. Uczestnik dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
 7. Uczestnik odnosi się do prowadzącego zajęcia instruktora  i kolegów z szacunkiem.
 8. Uczestnik szanuje mienie pracowni i utrzymuje porządek.
 9. Uczestnik naprawia wyrządzone przez siebie szkody.

III. UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:

 1. Uczestnictwa w zajęciach w wybranej przez siebie sekcji.
 2. Uczestnictwa w konkursach, festiwalach, przeglądach, wystawach (o różnym zasięgu),
  w których  instytucja  uczestniczy i w tych, które organizuje samodzielnie, bądź we współpracy z innymi partnerami.
 3. Korzystania z pomocy i instruktażu swojego instruktora.
 4. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 5. Poszanowania godności własnej i kolegów.
 6. Jawnego wyrażania opinii dotyczącej pracy w kole.
 7. Składania skarg w przypadku naruszenia jego praw.
 8. Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, przy czym rezygnacja powinna zostać złożona na piśmie w sekretariacie Kępińskiego Ośrodka Kultury przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć (np. do końca kwietnia, jeśli uczestnik rezygnuje od maja)
 9. Otrzymania stosowanych przez instruktora i dyrektora instytucji różnych form promocji i nagród.

IV. UCZESTNIK ZAJĘĆ KOK MOŻE BYĆ UKARANY (za naruszenie regulaminu) :

 1. Upomnieniem udzielonym przez instruktora, dyrektora instytucji,
 2. Powiadomieniem rodziców,
 3. Wykreśleniem z listy uczestników danego koła.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 1. Instruktor prowadzący zajęcia, podejmuje każdorazowo stosowne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, powiadamia o zagrożeniu, stosuje zamienne materiały dydaktyczne (np. w przypadku podanej przez rodzica informacji o alergii bądź uczuleniu na materiały, którymi pracują uczestnicy zajęć). W przypadku występowania problemów uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia instruktora, który decyduje o dopuszczeniu go do uczestnictwa w zajęciach.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do ochrony odzieży przed zniszczeniem (stosują
  w razie potrzeby fartuchy ochronne, obuwie zamienne).
 3. KOK zapewnia środki czyszczące (mydła, ręczniki papierowe).
 4. Rodzic/prawny opiekun deklaruje w DEKLARACJI UCZESTNICTWA formę/sposób opuszczania placówki po ukończonych zajęciach: czy dziecko jest odbierane przez rodzica, czy ma wracać do domu samo.

VI. INNE:

Wszelkie zasady nie opisane w niniejszym regulaminie wynikają z właściwych i pożądanych norm społecznych i moralnych stosowanych przez środowisko.

Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystyczno-edukacyjnychprowadzonych w Kępińskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2021/2022

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy „Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystyczno-edukacyjnych prowadzonych w Kępińskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2021/2022”, zwany dalej „Regulaminem opłat” określa sposób i tryb wnoszenia opłat za udział w zajęciach sekcji artystyczno-edukacyjnych Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie, zwanym dalej „KOK”.
 2. Wniesienie opłat, określonych w tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 Regulaminu opłat uprawnia do udziału w zajęciach sekcji artystyczno-edukacyjnych organizowanych przez KOK.
 3. Opłaty wymienione w tabeli są opłatami abonamentowymi – uśrednionymi, co oznacza, że nieuczestniczenie w pojedynczych zajęciach nie zwalnia uczestnika z obowiązku uiszczenia tej opłaty.
 4. Zajęcia sekcyjne odbywają się od października do czerwca. W przypadku wybranych grup możliwe jest przeprowadzenie zajęć w lipcu, sierpniu lub wrześniu.
 5. Zajęcia organizowane w formie kursów lub warsztatów są odpłatne z góry za całą edycję i określoną ilość zajęć.

§2

Sposób i tryb dokonywania płatności

 1. Opłatę abonamentową, o której mowa w §1 ust. 3 należy uiszczać z góry, w terminie do drugich zajęć w rozpoczętym miesiącu.
 2. Płatności należy realizować gotówką u instruktora prowadzącego sekcję.
 3. Nie uiszczenie opłat w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1, powoduje utratę prawa do udziału w zajęciach, do czasu uregulowania opłaty.
 4. Osoby mające nieuregulowane płatności za zajęcia KOK nie mają prawa uczestnictwa w zajęciach w kolejnym sezonie, do czasu uregulowania zaległości.
 5. Opłata nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu danego miesiąca rozliczeniowego, z wyłączeniem sytuacji zmiany formy zajęć w trakcie trwania sezonu lub zmiany terminów zajęć, wprowadzonych decyzją dyrektora KOK.
 6. Zwroty nadpłaconych kwot odnotowanych w systemie płatności, zwroty za niezrealizowane z przyczyn niezależnych od KOK zajęcia oraz zwroty w związku z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach spowodowane zmianą formy lub terminów zajęć w trakcie trwania danego miesiąca, będą realizowane w formie przelewu wyłącznie na pisemny wniosek Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego sekcji.
 7. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 6 należy złożyć w sekretariacie KOK, ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno, podając wybraną formę zwrotu oraz dane niezbędne do jego zrealizowania (w przypadku przelewu: nr konta oraz imię i nazwisko właściciela konta). Wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

§3

Zniżki i zwolnienia z opłat

 1. W KOK obowiązują następujące zniżki dla uczestników zajęć sekcyjnych:
 2. „zniżka dla rodzeństwa” – w przypadku uczestnictwa rodzeństwa w sekcjach KOK przysługują następujące zniżki:
 3. w przypadku uczęszczania dwójki dzieci  (rodzeństwo) do tej samej sekcji działających w KOK, opłata wynosi 75% za każde dziecko;
 4. w przypadku uczęszczania trójki lub więcej dzieci  (rodzeństwo) do sekcji działających w KOK, opłata wynosi 100% za pierwsze dziecko i po 50% za każde następne dziecko;
 5. Zniżki określone w §3 ust.1 nie dotyczą uczestników kursów i warsztatów.
 6. Z odpłatności w zajęciach zwolnione są całkowicie osoby niepełnosprawne.
 7. Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.
 8. Uczestnik sekcji może ubiegać się o zwolnienie z uiszczenia opłaty za dany miesiąc pod warunkiem, że w danym miesiącu nie uczestniczył w żadnych zajęciach sekcji z powodu przypadków losowych  (np. dłuższa choroba, wyjazd). Warunkiem zwolnienia z płatności jest pisemne zgłoszenie nieobecności uczestnika najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, telefonicznie lub sms-owo instruktorowi sekcji i niezwłocznie mailowo na adres: sekretariat@kok.kepno.pl w treści określając imię i nazwisko Uczestnika, nazwę sekcji i okres absencji.
 9. Uczestnik sekcji może ubiegać się o przyznanie zniżki w wysokości 50% podstawowej opłaty, właściwej danej sekcji, gdy nie będzie obecny na zajęciach przez min. 14 dni w danym miesiącu, licząc od terminu pierwszych opuszczonych zajęć, do dnia poprzedzającego ponowne uczestniczenie w zajęciach, wyłącznie z powodu przypadków losowych  (np. dłuższa choroba, wyjazd). Warunkiem otrzymania zniżki jest zgłoszenie nieobecności najpóźniej w dniu pierwszej absencji na zajęciach, telefonicznie lub sms-owo instruktorowi sekcji i niezwłocznie mailowo na adres: sekretariat@kok.kepno.pl w treści określając imię i nazwisko Uczestnika, nazwę sekcji i okres absencji.
 10. Opłata może zostać obniżona dla wszystkich uczestników danej sekcji w przypadku, gdy:
 11. działalność sekcji w danym miesiącu zostaje zawieszona;
 12. z powodu nieobecności instruktora, o której uczestnicy nie zostali powiadomieni najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć;
 13. w innych wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających organizację zajęć.
 14. O przyznanie indywidualnej zniżki mogą ubiegać się emeryci, renciści i osoby o wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej, uczestniczące w zajęciach KOK.
 15. O przyznaniu zniżki, bądź zwolnienia z płatności w sytuacjach, o których mowa
  w §3 ust.5-8 decyduje dyrektor KOK na pisemny wniosek uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego złożony w sekretariacie KOK wraz z Deklaracją uczestnictwa. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o zwolnienie z opłat do wniosku załączają kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 16. Nadrzędnym działaniem względem obniżenia opłaty w okolicznościach wymienionych w §3 ust. 5-7 jest zaproponowanie odrobienia zajęć w innym terminie.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Kępiński Ośrodek Kultury prowadzi  (a także planuje utworzyć kolejne) amatorskie zespoły muzyczne i sekcje, od których – ze względu na statutowy charakter działań – nie będą pobierane żadne opłaty, a z tytułu przynależności do społeczności KOK korzystają one nie z pomocy merytorycznej zatrudnionych do ich prowadzenia instruktorów, a jedynie z pomocy okazjonalnej i z lokalu KOK. Zespoły te są włączane do uczestnictwa
  w imprezach i wydarzeniach KOK.
 2. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie opłat  (np. nowo powstałe w wyniku rozpoznanych potrzeb – nie wymienione – sekcje) będą regulowane po uprzednim omówieniu z kierownikiem jednostki  dyrektorem KOK oraz publikowane w formie aneksu do niniejszego Zarządzenia.
 3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor KOK.

Pytania i uwagi można kierować telefonicznie pod nr tel. 511 992 050 lub mailowo pod adresem sekretariat@kok.kepno.pl .

opłaty za udział w zajęciach sekcji artystyczno-edukacyjnych prowadzonych w Kępińskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2021/2022

Lp.Rodzaj zajęćRodzaj i czas trwania spotkania/zajęćLiczba spotkań w miesiącu*Opłata
abonamentowa
1.GITAROWE MOLL I DUR – nauka gry na gitarzeindywidualne  1 godz.min. 4150 zł
2.GITAROWE MOLL I DUR – nauka gry na gitarzeduety  1 godz.min. 4110 zł
3.TALENTY WOKALNE – zajęcia z emisji głosu i śpiewuindywidualne  1 godz.3150 zł
4.EKSPERYMENTY – kółko popularno-naukowegrupowe  2 godz.380 zł
5.Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne  grupy)grupowe  2 godz.min. 4NIEODPŁATNIE
6.Studio Tańca „RETRO”  taniec towarzyski i narodowy)grupowe 1 godz.(dz. młodsze) grupowe 2 godz.(dz. starsze)min. 4 min. 480 zł 110 zł
7.Studio Tańca „RETRO”  Grupa Turniejowa)grupowe 4 godz.min. 4110 zł
9.Studio Tańca „RETRO”  taniec współczesny, nowoczesny)grupowe 2 godz.4110 zł
10.MODELARNIA LOTNICZA – sekcja modelarstwa lotniczegogrupowe 2 godz.min. 8 50 zł
11.PRACOWNIA MALARSKA – zajęcia z malarstwa artystycznego dla dorosłychgrupowe 3 godz.3100 zł
12.Z KREDKĄ ZA PAN BRAT! – zajęcia plastyczne dla dziecigrupowe 2 godz.min. 430 zł

*- określenie „min. 4” nie dotyczy miesięcy, w których zajęcia przypadają w dzień ustawowo wolny. W tym przypadku obowiązuje ilość zajęć, które przypadną w dni robocze i nie ma to wpływu na wysokość opłaty abonamentowej.

Sprawozdania z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury