PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI

Aktualnosci, IC ARCHIWUM WYDARZEŃ

Co się będzie działo ? Codziennie nowe informacje na naszym FACEBOOKU

Regulamin
PIKNIKU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO W KĘPNIE

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy o nazwie „Piknik Świętojański”, w dn. 26.06.2021 r., zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Kępiński Ośrodek Kultury, 63-600 Kępno, ul. Broniewskiego 5 w wyznaczonej strefie koncertowej.

2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.

3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. Regulamin imprezy udostępniony jest na stronie internetowej organizatora: www.kok.kepno.pl

5. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

6. Wszystkich uczestników imprezy dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m.

7. Na terenie imprezy obowiązuje limit liczby przebywających do 250 osób. Do limitu 250 osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które zostaną wpuszczone na teren imprezy niezależnie od limitu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego zaszczepienie.

8. Zabrania się:

 Parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych bądź zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami;

 Zastawiania wszelkich wejść, wyjść, przejść oraz dróg ewakuacyjnych;

 Wnoszenia na teren imprezy broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;

 Zakazuje się wnoszenia butelek i opakowań szklanych na teren imprezy;

 Zakazuje się wnoszenia napojów oraz jedzenia na teren imprezy.

 Zakazuje się kąpieli w zbiornikach wodnych

 Zakazuję się niszczenia oraz przekraczania w miejscach niedozwolonych wszelkich ogrodzeń, w tym barierek i taśm ostrzegawczych (taśma dwubarwna biało-czerwona)

9. Uczestnicy są zobowiązani do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom imprezy oraz szanowania ich mienia, a także: sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora.

10. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie imprezy mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń nie jest dozwolony.

11. Uczestnikom przypomina się o umieszczaniu wszelkich odpadków, opakowań, itp.
w przeznaczonych do tego pojemnikach.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

13. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku oraz wyrządzające szkody na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.

14. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu imprezy osób niestosujących się do powyższego Regulaminu oraz zasad i przepisów bezpieczeństwa.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych, tj.: do jej odwołania, skrócenia lub zmiany harmonogramu
bez wcześniejszego uprzedzenia.