SOUND’N’GRACE – koncert, zasady bezpieczeństwa

IC ARCHIWUM WYDARZEŃ

Już 4 grudnia z okazji 360-lecia lokacji Kępna niecodzienny koncert!
***** SOUND’N’GRACE ****
Koncert o godz. 18-tej. Wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona. Jako organizatorzy publikujemy poniżej zasady bezpieczeństwa, jakie będą obowiązywały podczas wejścia na teren Hali Widowiskowo-Sportowej oraz podczas koncertu

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA KONCERCIE.

I. ORGANIZACJA WEJŚCIA NA TEREN IMPREZY
II. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
III. REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNO- KULTURALNYCH ORAZ SPORTOWYCH W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI PROJEKT KĘPNO SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

I. ORGANIZACJA WEJŚCIA NA TEREN IMPREZY

W związku z obowiązującymi od 1 grudnia br. nowymi zasadami bezpieczeństwa (szczegóły dostępne na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kultura-i-rozrywka ) informujemy, że

Wejścia na teren Hali Widowiskowo-Sportowej będą otwarte od godz. 17:15
1. LIMIT uczestników koncertu wynosi 480 osób.

2. Na teren Hali Widowiskowo-Sportowej widzowie będą wpuszczani dwoma specjalnie oznakowanymi wejściami:
WEJŚCIE 1 – dla osób NIEZASZCZEPIONYCH dostępne dla wszystkich
WEJŚCIE 2 – dla osób ZASZCZEPIONYCH dostępne po okazaniu paszportu/zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu

3. OBOWIĄZEK zakrywania ust i nosa maseczkami dotyczy terenu całej Hali Widowiskowo-Sportowej m.in.: hol, płyta boiska, trybuny.
Maseczki będą dostępne przy wejściu na teren obiektu.

4. Osoby w pełni zaszczepione otrzymają specjalne opaski. Osoby te wezmą udział w losowaniu okolicznościowych nagród (płyty i plakaty z autografami członków zespołu SOUND’N’GRACE), które odbędzie się po koncercie.

II. REGULAMIN   IMPREZY   MASOWEJ
koncert zespołu „Sound’n’Grace” w dn. 04.12.2021r.

1. Zobowiązania

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.504), zwanej dalej Ustawą.
 2. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy masowej o nazwie koncert zespołu „Sound’n’Grace”, w dn. 04.12.2021 r.
 3. Teren imprezy masowej znajduje się wewnątrz Hali widowiskowo-sportowej im. Gwiazd Piłki Ręcznej w Kępnie, ul. Sportowa 9
 4. W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi na terenie imprezy masowej obowiązuje Regulamin dla uczestników wydarzeń artystyczno-kulturalnych oraz sportowych w obiektach należących do spółki Projekt Kępno sp. z o.o. w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa sars-cov-2
 5. Osoby przebywające na terenie  imprezy masowej podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
 6. Wejście na teren imprezy masowej oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie których Regulamin został wydany.
 7. Regulamin imprezy masowej  udostępniony jest dla uczestników imprezy:
 8. na tablicach przed wejściami  na teren imprezy
 9. na stronie internetowej organizatora www.kok.kepno.pl

2. Przeznaczenie terenu

Na terenie imprezy masowej widzowie mogą oglądać występy artystyczne.

3. Zasady szczegółowe

1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.

2. Organizator dysponuje własna służbą porządkową, ochrona i obsługą informacyjną; służby posiadają odpowiedni strój i legitymują się identyfikatorem.

3. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwe i zakłócające swoim zachowaniem przebieg imprezy.  Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne służby porządkowe występują o pomoc do Policji.  W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy   zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących  na  terenie  imprezy.

4. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących, służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.

5. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać   do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych  identyfikatorami.

6. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

4. Uprawnienia służb

1.Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:

a) sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia ,że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy,

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych
technik obrony oraz kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inna osobę, oraz nie wykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22 .08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740, z późn. zm.)

g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe   odmawiają  wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:

a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych wydane przez sąd w zawiązku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,

c) wobec których został wydany zakaz sądowy lub klubowy wstępu na imprezy masowe w kraju i UE,

d) odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu;

e) nieposiadającym dokumentu tożsamości,

f) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

g) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje,

h) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

i) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

3.Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na teren imprezy lub zostaną z niego wydalone bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.

5. Zachowanie na imprezie

1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.

2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej, kier. Ds. bezpieczeństwa, służby porządkowej, służby informacyjnej, akustyka imprezy oraz Policji

3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega wydaleniu z obiektu ,ograniczeniu wolności lub grzywny.

4. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję  w miejscu i czasie trwania imprezy masowej podlega karze grzywny.

5. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla publiczności.

6. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

7. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym

6. Zakazy

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:

a) napojów alkoholowych – kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

b) butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych

c) środków odurzających oraz substancji psychotropowych d. urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db.

d) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy

e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.

f) naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub informacyjnej

g) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego

h) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób

i) wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. strefę buforową


2. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe,, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe, a nie zostały przekazane dobrowolnie do punktu depozytowego (który znajduje się w punkcie informacyjnym) zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.

7. Służby porządkowe

1. Służby Organizatora winny posiadać identyfikatory określające funkcje sprawowane na terenie imprezy.  

2. Do służb Organizatora zalicza się:

a. służby organizacyjne

b. służby techniczne

c. służby medyczne

d. służby porządkowe (pracownicy agencji ochrony osób i mienia z którymi organizator ma podpisaną umowę)

e. służby informacyjne

3. Członkowie służb porządkowych uprawnieni są do wykonywania czynności, o których mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu i winni posiadać identyfikatory z napisem Służba Porządkowa określające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię osoby, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.

8. Służby informacyjne

1. W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie masowej, organizator  zapewnia pomoc służby informacyjnej.

2. Służby informacyjne są zobowiązane do:

a. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;

b. informowanie o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;

c. nadzorowanie bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie

d. niedopuszczenie uczestników imprezy do miejsc nie przeznaczonych dla publiczności;

e. niezwłoczne reagowanie na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych;

f. pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU

g. reagowania na skargi składne przez osoby uczestniczące w imprezie .

h. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób.

9.  Odpowiedzialność

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
 2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
 3. Organizator  ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu zwłaszcza §6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów biletu ani żadnych innych kosztów.

10. Utrwalenie przebiegu imprezy

1. Impreza będzie monitorowana przez system monitoringu wewnętrznego obiektu Hali. Nie będzie utrwalana na nośnikach audio i video.

III. REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNO- KULTURALNYCH ORAZ SPORTOWYCH W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI PROJEKT KĘPNO SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-COV-2