EKO-KOK, Naturalnie!

Aktualnosci, IC ARCHIWUM WYDARZEŃ

Kępiński Ośrodek Kultury pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „EKO-KOK, Naturalnie!” – Doposażenie sali Kępińskiego Ośrodka Kultury w sprzęt audiowizualny w celu przeprowadzenia zajęć i szkoleń dot. Edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy”.

Wartość całkowita projektu wyniosła 20 000 zł, zaś dotacja – 16 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było od dnia 26 stycznia 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupiono wyposażenie i sprzęt audiowizualny dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie niezbędny do edukacji ekologicznej mieszkańców miasta i gminy Kępno – przeprowadzenia cyklicznych spotkań edukacyjnych oraz pokazów dydaktycznych połączonych z prezentacjami filmów o tematyce ekologicznej, związanej z ochroną środowiska naturalnego. Odbiorcami zadania są mieszkańcy miasta i gminy Kępno z różnych przedziałów wiekowych, bowiem z oferty Kępińskiego Ośrodka Kultury korzystają zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i seniorzy.

Ekologiczna oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do tych, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę w zakresie ochrony przyrody, stanowiącą dla nich istotną część ich życia, jak również do tych, którzy jeszcze nie przywiązywali wcześniej wystarczającej uwagi do tych zagadnień. Spotkania i szkolenia edukacyjne organizowane są w siedzibie KOK, jak również w placówkach oświatowych, gminnych świetlicach wiejskich, instytucjach wspierających osoby w podeszłym wieku oraz osoby z niepełnosprawnościami (kluby seniora, domy opieki).

Tematyka cyklicznie organizowanych spotkań i pokazów obejmuje m.in.: zasady prawidłowej gospodarki odpadami, ochrony wód i terenów zielonych, znaczenie bioróżnorodności, ochronę czystości powietrza, gleby, wody itp.

www.wfosgw.poznan.pl